De cumulatiegrond. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Er is een nieuwe ontslaggrond in de maak. De cumulatiegrond. Deze extra grond moet het makkelijker maken om werknemers te ontslaan.
cumulatiegrond
21869
post-template-default,single,single-post,postid-21869,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
Cumulatiegrond

De cumulatiegrond. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

De cumulatiegrond is een onderwerp in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die nog maar weinig is belicht. Wat moeten we ons voorstellen bij deze nieuwe ontslaggrond?

WAB

Op 5 februari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans door de Tweede Kamer aangenomen. Het plenaire debat in de Eerste Kamer staat gepland op 14 mei as, nog voor de Kamerwisseling in juni van dit jaar. Als het wetsvoorstel zoals het er nu ligt wordt aangenomen, dan zal aan de limitatieve opsomming van ontslaggronden een ontslaggrond worden toegevoegd. De cumulatiegrond.  

Onvoldoende maatwerk

De cumulatiegrond is in de plannen opgenomen omdat rechters nu onvoldoende maatwerk kunnen leveren. In het gesloten stelsel van ontslaggronden kan en mag een rechter een arbeidsovereenkomst niet ontbinden als niet ten minste één ontslaggrond is ‘voldragen’. Dat betekent dat aan alle criteria moet zijn voldaan.

Ook als rechters vinden dat in redelijkheid niet van de werkgever gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten, moeten zij een ontbindingsverzoek toch afwijzen. Vaak gaat het dan om een combinatie van omstandigheden uit meerdere ontslaggronden.

De cumulatiegrond

De cumulatiegrond maakt het voor een rechter mogelijk om bij een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden toch tot ontbinding over te gaan. Het moet gaan om een combinatie van criteria uit ontslaggronden c tot en met h:

  • c. Frequent verzuim;
  • d. Disfunctioneren;
  • e. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • f. Werkweigering vanwege gewetensbezwaar;
  • g. Verstoorde arbeidsrelatie;
  • h. Andere omstandigheden dan a tot en met g. a

De cumulatiegrond wordt als i-grond toegevoegd aan de limitatieve opsomming van ontslaggronden in de wet.

Toetsing

Het is ter beoordeling aan de rechter of de door de werkgever aangevoerde omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. De toetsingsmaatstaf daarbij is dat in redelijkheid van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Werkgever is het zat

Het enkele feit dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten is niet voldoende om de arbeidsovereenkomst op de i-grond te ontbinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de situatie dat partijen feitelijk niet meer door een deur kunnen.

Verstoorde arbeidsverhouding

Daarvoor is een beroep op de g-grond, de verstoorde arbeidsverhouding, de aangewezen weg. Als niet aan alle criteria voor een verstoorde arbeidsverhouding is voldaan, dan kunnen deze criteria wel bijdragen aan ontslag op de i-grond. Daarvoor is dan nodig dat ook sprake is van omstandigheden die voor één of meer van de andere gronden gelden. De combinatie zal bepalen of een beroep op de cumulatiegrond gerechtvaardigd is of niet.

Het kan bijvoorbeeld ook gaan om zaken waarin disfunctioneren van de werknemer niet voldoende kan worden aangetoond door de werkgever. Als de verstandhouding tussen partijen dan ook verstoord is geraakt, dan kan de combinatie ontslag op de i-grond mogelijk maken.

De h-grond

De h-grond blijft bij introductie van de i-grond behouden. De h-grond is geschreven voor situaties waar de gronden c tot en met g helemaal niet op van toepassing zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om detentie, illegaliteit van de werknemer of het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Maar ook als een club en een voetbaltrainer te erg van mening verschillen. Of als een directeur van een stichting een heel andere koers wil varen dan het bestuur voorogen heeft.

Vergoeding

Als de rechter op grond van de cumulatiegrond ontbindt, dan kan hij een extra vergoeding aan de werknemer toekennen. De rechter moet motiveren waarom hij wel of geen extra vergoeding toekent.

Hoogte van de vergoeding

Ook moet de rechter de hoogte van de extra vergoeding motiveren. Dat moet hij doen aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij spelen de gevolgen van het ontslag voor de werknemer geen rol omdat die al in de transitievergoeding zijn verdisconteerd. Ook eventuele ernstige verwijtbaarheid speelt geen rol omdat die bij het eventuele toekennen van een billijke vergoeding wordt betrokken.

Maximum

De extra vergoeding mag niet meer zijn dan de helft van de transitievergoeding. De vergoeding komt bovenop de transitievergoeding. Daarnaast kan de rechter ook nog een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Dat kan als de rechter vindt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De extra vergoeding is bedoeld ter compensatie voor ontslag op grond van de cumulatiegrond. De gedachte daar achter is dat het dienstverband wordt ontbonden ook al is geen van de ontslaggronden c tot en met h voldragen.

Afwachten

De toepassing van de cumulatiegrond en de redenen voor en hoogte van de extra vergoeding zullen zich in de jurisprudentie verder moeten uitkristalliseren.

No Comments

Post a Comment