Heeft u al een preventiemedewerker aangesteld?
Een preventiemedewerker zet zich in om ongelukken en verzuim binnen de onderneming te helpen voorkomen.
Preventiemedewerker
21874
post-template-default,single,single-post,postid-21874,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
p

Heeft u al een preventiemedewerker aangesteld?

Elk bedrijf met werknemers moet een preventiemedewerker hebben. Dat is verplicht. Toch voldoen lang niet alle bedrijven aan deze verplichting. Het is raadzaam om dat wel te doen. Het is simpel te regelen en kan veel ellende voorkomen.

Minder dan de helft

De Inspectie SZW verricht jaarlijks onderzoek naar de naleving van arboregels. Dat onderzoek heet monitor ‘Arbo in bedrijf’. Daaruit blijkt dat minder dan de helft, ongeveer 45%, voldoet aan de   verplichtingen ten aanzien van de RI&E en de preventiemedewerker.

Sanctie

De Inspectie SZW beschouwt het niet-naleven van de verplichtingen ten aanzien van een preventiemedewerker als een overtreding. Bij een dergelijke overtreding kan de Inspectie een waarschuwing geven. Maar de Inspectie kan ook een boete opleggen. Als een ondernemer geen preventiemedewerker heeft aangewezen, dan kan hij een boete van € 3.000,- krijgen.

Risico

Maar als een werkgever zijn arboverplichtingen niet op orde heeft, dan loopt hij nog een ander risico. De Arbowet en het arbeidsrecht verplichten werkgevers om ongelukken en arbeidsrisico’s op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen.

Eén van de maatregelen die de werkgever geacht wordt te nemen is het instellen van de preventiemedewerker. Als de werkgever dat niet heeft gedaan en er gebeurt iets of iemand wordt langdurig ziek, dan kan de conclusie zijn dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Als die conclusie wordt getrokken, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer leidt.

De preventiemedewerker

In de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) staat dat een bedrijf met werknemers, verplicht is om ten minste één preventiemedewerker te hebben. Bedrijven die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben mogen ook hun eigen directeur of dga als preventiemedewerker benoemen.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker zet zich in om ongelukken en verzuim binnen de onderneming te helpen voorkomen. In de Arbowet staat wat de taken van een preventiemedewerker zijn.

Dat zijn:

  • meewerken aan de RI&E;
  • adviseren aan- en samenwerken met de OR, de PVT of belanghebbende medewerkers;
  • meewerken aan- en/of uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden;
  • adviseren aan- en nauw samenwerken met de arbodienst.

Deze taken moeten door de onderneming nader worden ingevuld.

Instellen en aanstellen

Als een onderneming een OR of PVT heeft, dan heeft die instemmingsrecht. De OR of PVT mag meedenken over wie de preventiemedewerker moet zijn en wat zijn specifieke taken binnen de onderneming zijn. Daar begint het dus mee.

Als de preventiemedewerker is gekozen en aangesteld en als zijn taakomschrijving is bepaald, dan moeten alle medewerkers daarover worden geïnformeerd. Dat kan bijvoorbeeld in een nieuwsbrief, per mail of via intranet.

Wie is de preventiemedewerker?

Een ‘gewone’ medewerker kan worden benoemd tot preventiemedewerker (bij kleine bedrijven kan dat dus ook de directeur of dga zijn). Vaak is het handig om iemand te kiezen die zich al met veiligheid binnen het bedrijf bezighoudt. Bijvoorbeeld iemand die BHV-er is.

De preventiemedewerker is zelfstandig en onafhankelijk. Hij moet zijn preventiemedewerker-taken kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor nare consequenties voor zijn positie in de onderneming. Hij geniet voor zijn preventiemedewerkerschap dan ook dezelfde bescherming als OR-leden.

Cursus

Een van de voorwaarden voor de preventiemedewerker is dat hij moet beschikken over ‘voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om de taken naar behoren te vervullen’. Het is aan te raden om de preventiemedewerker een adequate cursus aan te bieden. Daarmee is aan deze voorwaarde voldaan. 

Tijd en gelegenheid

Het is aan de werkgever om het werk van de preventiemedewerker mogelijk te maken. Hij moet zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd en gelegenheid heeft.

Bij het opstellen van een functiebeschrijving kan daarmee al rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld door daar in op te nemen dat de preventiemedewerker eens per jaar bij de OR of de PVT aanschuift. Dat hij wordt betrokken bij RI&E gerelateerde zaken en dat tweemaal per jaar overleg over veiligheid en verzuim wordt ingepland. Een jaarlijks verslag van de preventiemedewerker aan de directie kan ook onderdeel van de omschrijving uitmaken.

Waarom?

In 2017 is de Arbowet aangepast. De nadruk is toen meer gelegd op preventie. In dat kader heeft de preventiemedewerker in die nieuw Arbowetgeving een stevigere rol gekregen. Sinds 1 juli 2018 moeten werkgevers aan de nieuwe Arboregels houden.

De preventiemedewerker is ingesteld omdat hij de ogen en oren binnen de onderneming is. De gedachte is dat een interne medewerker de veiligheidsrisico’s gemakkelijker waarneemt en de verzuimrisico’s beter in kan schatten dan een buitenstaander.

No Comments

Post a Comment