Algemene Voorwaarden
21861
page-template-default,page,page-id-21861,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
Title Image

Algemene Voorwaarden

1. biedrA|Arbeidsrecht, tevens handelend onder de naam Janine Bauer, is gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54556163. biedrA|Arbeidsrecht heeft als doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door juristen in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door biedrA|Arbeidsrecht zijn gecontracteerd.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens biedrA|Arbeidsrecht. De artikelen 7:404 en 7:407 lid. 2 BW zijn niet van toepassing.

3. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening is biedrA|Arbeidsrecht verplicht haar opdrachtgevers te identificeren. Daartoe dient de opdrachtgever de daartoe dienende bescheiden zoals een identificatiebewijs en een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te verstrekken, waarvan biedrA|Arbeidsrecht een kopie bewaart. Bij het uitblijven van verstrekking van deze bescheiden is biedrA|Arbeidsrecht gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor of bij biedrA|Arbeidsrecht, alsmede op de door of namens biedrA|Arbeidsrecht voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de werkzaamheden gedeclareerd op basis van de aan de zaak bestede tijd, vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief. Alle door biedrA|Arbeidsrecht vermelde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief overige ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfkosten, griffierechten en overige verschotten.

6. biedrA|Arbeidsrecht verzendt maandelijks na afloop van elke maand/twee maanden declaraties van de werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever. Deze declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan, bij gebrek waarvan biedrA|Arbeidsrecht aanspraak maakt op een vertragingsrente, inclusief (wettelijke) rente, over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Invorderingskosten komen voor rekening van opdrachtgever.

7. Jaarlijks worden de uurtarieven per 1 januari voor elke jurist vastgesteld. Hierbij wordt niet alleen de loon- en prijsontwikkeling in de branche, maar ook het toegenomen ervaringsniveau van de desbetreffende juristen in aanmerking genomen. Over deze tariefaanpassingen wordt de opdrachtgever geïnformeerd bij de declaratie van de werkzaamheden over de eerste maand van dat jaar.

8. Iedere aansprakelijkheid van biedrA|Arbeidsrecht en van al diegenen die voor of namens biedrA|Arbeidsrecht werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door biedrA|Arbeidsrecht gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering(en) zijn op verzoek beschikbaar.

9. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door biedrA|Arbeidsrecht in de desbetreffende zaak gedeclareerde en ontvangen honorarium, tot een maximum bedrag van € 10.000,00. biedrA|Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart biedrA|Arbeidsrecht tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.

10. Iedere vordering jegens biedrA|Arbeidsrecht , behalve die vordering die door biedrA|Arbeidsrecht is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Op de rechtsverhouding tussen biedrA|Arbeidsrecht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.

12. Deze algemene voorwaarden worden kosteloos op verzoek toegezonden.